Đối tượng được giảm 30% tiền thuê đất của năm 2023

Tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân đang được Nhà nước cho thuê đất trực tiếp theo Quyết định hoặc Hợp đồng hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền dưới hình thức thuê đất trả tiền hàng năm

Lưu ý:

  • Hồ sơ đề nghị giảm tiền thuê đất phải nộp chậm nhất ngày 31/03/2024
  • Mẫu biểu đính kèm Quyết định số 25/2023/QĐ-TTg